SÁRA MATYSOVÁ
CV
HYDROCOLLECTION

Existuje velké množství nejrůznějších představ o vzniku života na Zemi. Co bezesporu víme je, že přítomnost vody je zcela nezbytná. Svou oblast zájmu soustředím na vodu jako jeden z nejdůležitějších přírodních elementů, který se stal nosným prvkem pro vznik mého projektu Hydrocollection. Hydrocolletion je inspirována cestou zbytkové mořské vody - Vincentky na zemský povrch. Zvláštní pozornost věnuji rodné zemi obohacené o minerální a biogenní prvky, které dělají tuto vodu jedinečnou nejen na území České republiky, ale i ve světě.

...

Dialog mezi elementem vody a zemí reflektuji skrze hi-tech materiál hydrogel, který dokáže absorbovat až 99% vody, v kombinaci s lycrou zastupující materiál 20. století. Dalším podstatným materiálem se pro mne stává PVC, ze kterého vytvářím sérii plovoucích objektů určených pro relaxaci na vodní hladině. Hydrogel smíchaný s pigmenty a minerální vodou Vincentkou zanechává na tkanině unikátní dezén, který se s každou aplikací stává jedinečný a neopakovatelný. Zlatými dezény se odkazuji na struktury geologických vrstev, skrze které si svou cestu probojovává uvězněná zbytková mořská voda a jejíž depozity staví Vincentku nad zlato jako symbol nejvyšší hodnoty. Modrý gradient reprezentuje v mé volné parafrázi spojnici mezi podzemím a nadzemím a zastupuje již hotový produkt - Vincentku vyvěrající na zemský povrch.

Výsledné dezény aplikuji na lycru, která je svými vlastnostmi nejpřirozenější pro vodní prostředí, a proto je ideální k vytvoření kolekce plavek inspirovaných dialogem mezi vodou, zemí a člověkem. Výsledkem je oděv, který nenásilně znázorňuje přirozený koloběh vody - Vincentky.

Plavky jsou doplněny o plovoucí vesty, jež nám umožňují všemi smysly vnímat kinetiku vodní hladiny a dokonale relaxovat. Kolekce plovoucích objektů vychází z dokonalého kruhového tvaru, který je selektován do jednotlivých pravidelných modulů různých délek splývajících s vodní hladinou. Přítomnost otvorů nás vybízí k rozvinutí vlastní fantazie.

Technologický postup
Ideální látkou pro zadržení minerální vody a pigmentů do amorfního tvaru se pro mne stal hi-tech materiál hydrogel. Jeho krystaly jsem v prvotní fázi nechávala absorbovat Vincentkou a mísila ho s modrými pigmenty. Po vytvoření stabilního gelu jsem směs hydrogelu aplikovala na textílii a nechala ho působit až do chvíle, než se z hydrogelu odpařila veškerá voda. Zpočátku jsem nechávala vzorky textílií ponořené v petriho miskách obsahujících Vincentku. Po odpaření veškeré tekutiny se na textíliích objevily struktury minerálů, které jsou podstatnou součástí Vincentky.

Tyto struktury mne inspirovaly k vytvoření zlatého dezénu na plavkovině, aby zviditelnily to nejdůležitější, co v sobě Vincentka ukrývá - jedinečné biogenní a minerální prvky. Struktury jsem volně stylizovala do tvarů minerálů a v počítačovém programu je převedla do křivek; ty jsem posléze vylaserovala do nažehlovací zlaté fólie určené pro všechny typy textílií. Výsledné tvary minerálů jsem kladla do rozmanitých kompozic a pomocí tepelného tranférového lisu zažehlovala na povrch plavkoviny. Modrý gradient je ručně barven pigmenty určených k barvení textilií za studena s absencí fixace a pratelných do šedesáti stupňů.

Střih plavek jsem koncipovala tak, aby se konstrukčně blížil lázeňské módě z období První republiky, kdy se ženy zahalovaly více než dnes. Střih je mým vlastním návrhem doplněným o roláček na zavazovaní, který v konečné podobě plavek tvoří prvek 21. století.

Plovoucí vesty jsem měla možnost realizovat podle vlastní technické dokumentace ve Fatře Napajedla.

méně

There are many different ideas about the origin of life on Earth. What is without question is that water is totally necessary. In my project Hydrocollection I focus specifically on water as one of the most important natural elements. Hydrocollection is inspired by the journey of residual sea water - Vincentka on the Earth’s surface. In particular, I emphasise the land of my country that thanks to the contained minerals and biogenic elements makes the water unique not only in the Czech Republic but also worldwide.

...

The dialogue between water and land is reflected with hi-tech material called hydrogel that is able to absorb up to 99% of water and lycra representing a material of the 20. century. Another important material for me is PVC, from which I created a set of floating objects intended for relaxation on water. Hydrogel mixed with pigments and mineral water Vincentka leaves a special pattern on the textile, which becomes unique and unrepeatable with each application. Gold patterns refer to structure of geological layers, which the residual sea water paves its way through. Blue gradient paraphrases the link between the underground and overground and represents the final product - Vincentka springing on the Earth’s surface.

The resulting patters are applied on lycra, which is the most natural material for water and became ideal for creating a collection of swimsuits inspired by the dialogue between water, Earth and man. The result is clothing that in the most natural way renders the natural circulation of water - Vincentka.

Swimsuits are complemented by floating vests that enable us to sense the kinetics of the water surface and completely relax. The collection of floating objects is based on a perfect circular shape that is selected to individual regular modules of different lengths coinciding with the water surface. The open holes encourage us to develop our own fantasy.

Technological Process
Hi-tech material called hydrogel became the ideal material to hold mineral water and pigments in an amorphic shape. In the first stage I let its crystals be absorbed by Vincentka and mixed it with blue pigments. After creating a stable gel I applied the hydrogel mix on textile and let it work until all the water from hydrogel evaporated. At first the textile samples were dipped in Vincentka in Petri dish. After the liquid evaporated, mineral structure - a cruicial part of Vincentka - emerged on the textile.

These structures inspired me to create gold patterns on the swimsuits to make visible the most important content of Vincentka - unique biogenic and mineral patters. I formed the structure into mineral shapes and transfered it to graphs in a computer programme; later I laser-cut them to a golden iron-on for all types of textile. I put the resulting mineral shapes in diverse compositions and with the iron-on transfer machine I ironed it on the swimsuits. The blue gradient is hand-painted with pigments used for colouring textiles under cold temperature, without fixation and washable in sixty degrees.

The cut of swimsuits is made according to the spa fashion from the First Republic, when women used to cover themselves more than today. The design is my own decorated with a tying roll-neck that in its final look creates an element of the 21st century.

I was able to produce the floating vests according to my own technical documentation in Fatra Napajedla.

less