SÁRA MATYSOVÁ
CV
ELEMENTA

Při tvorbě kolekce Elementa jsem vycházela z materiálu pro výrobu skleněných perliček Preciosa. Příroda mi byla bohatým inspiračním zdrojem, který jsem promítla do série experimentálních vzorků, zrcadel a válců tvořených odpadním materiálem ze skleněných perliček. Primárně mě zajímaly křemenné složky, které jsou součástí sklářského písku a suroviny nezbytné pro finální podobu perliček. Během své práce jsem si kladla otázky, odkud se konkrétní písek těží a jaký má těžba vliv na naše životní prostředí. Preciosa pro svou výrobu používá sklopísek z oblasti Českého ráje těženého ve vesnici Střeleč. Samotné občany v srdci chráněné krajinné oblasti trápí provoz obřího povrchového dolu, který narušuje jejich životní podmínky a má negativní vliv na krajinu, ovzduší a spodní vody v přilehlém okolí.

...

Písek se stává cennou přírodní komoditou a je základním kamenem stavebnictví, sklářství a mnoha dalších oborů. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po využívání přírodních zdrojů se písek a štěrk staly nejvíce vytěženou skupinou materiálů po celém světě. Globálně se řeší problémy spojené s klimatickými změnami, znečištění či úbytek vodních zdrojů, ale na nerostné bohatství, které nám dává matka příroda, se pozapomíná.

Konference organizovaná UN Environment, GRID (Global Information Database) a Ženevskou univerzitou v polovině října roku 2018 v Ženevě potvrdila, že v současné době lidé vytěží více než 50 miliard tun písku a štěrku ročně, což je pětkrát větší množství než vytěžené uhlí. Prognózy odhadují, že každým rokem se těžba písku a štěrku bude globálně zvyšovat. V roce 2030 se vytěží okolo 60 miliard tun. Největším světovým spotřebitelem písku je Asie. Nejvíce těžbou trpí rozvojové země, v kterých často dochází k nelegální a neregulované těžbě, což má za následek eroze půdy, pokles podzemních vod a narušuje životy místních obytvatel.

Zrcadlo je předmětem denní potřeby a člověku umožňuje se dívat sám sobě do tváře. V mé práci zrcadlo svou křehkostí reprezentuje lidskou civilizaci, kterou vnímám jako snadno zranitelnou. Skrze odraz zrcadla se snažím o reflexi problematiky spojené s nadměrnou těžbou písku a přebytečným odpadním materiálem ve sklářském průmyslu obecně. Nosným prvkem zrcadla a doslova stavebním kamenem celé mé práce se stává pískovec, který reprezentuje dar přírody. Pískovec záměrně nechávám v jeho přirozené surové formě s minimálním zásahem člověka. Surový pískovec chrání zrcadlo před rozbitím a nese jak samotné zrcadlo, tak perličky, které jsou produktem člověka a hrají zde svou původní dekorativní úlohu. Dekor z perliček tvoří odvrácenou stranu zrcadla a poukazuji tím na vedlejší odpad, kterého Preciosa vyprodukuje až 10 tun ročně. Tento odpadový materiál není Preciosa schopna zrecyklovat ve svém běžném provozu.

Tvar zrcadel je deformován a vychází z kruhu symbolizujícího nekonečno a dokonalost. Kruh záměrně dehonestuji a poukazuji tím na lidskou nedokonalost, kdy člověk často z přírody více bere, než vrací. V tomto semestru jsem se rozhodla pracovat pouze s perličkami. Zkoumám hranice a možnosti tohoto materiálu při různých stupních a fázích teploty. Uvědomuji si energetickou náročnost, která vzniká ve sklářském průmyslu, a proto snižuji teploty při výrobě na úplné možné minimum. Perličky tavím při teplotě 610°C a snažím se o zachování jejich původních struktur. Perličky formuji do elementárních tvarů válců. Pro tyto tvary jsem se rozhodla z důvodu představení nového využití materiálu v jednoduchých křivkách a formách. Válce jsou zhotoveny v různých výškových úrovních s různými průměry. Můžeme je vnímat jako solitérní objekty či jako předměty denní potřeby.

Materiálově doplněná instalace nám umožňuje zhlédnout cestu perličky od výchozích přírodních surovin až po možné alternativy práce s perličkami coby nevyužívaným odpadním materiálem k samotné reflexi nás všech skrze zrcadlo.

méně

While designing the Elementa collection I used a material for making glass beads of Preciosa. Nature is my source of inspiration, which I later reflected in a series of experimental samples, mirrors and cylinders made of waste material from glass beads. Primarily, I was interested in silicon elements that are part of the glass sector and necessary for the final shape of the glass beads. Throughout my work I was asking myself where the specific sand comes from and what kind of impact the production has on our environment. Preciosa uses glass sand from the region of Bohemian Paradise (Český ráj) mined in the village of Střeleč. Local inhabitans from the heart of the national parks are concerned about the huge overground mines polluting the environment and its negative effect on landscape, air and underground waters in the surrounding area.

...

Sand is becoming a natural commodity and the main material for building and glass sector as well as many other industries. Given the steadily growing demand for using natural resources, sand and stone have become the most mined materials in the world. Climate change, pollution and/or declining water resourceses are the main global issues. Mineral resources, however, are being for the most part ignored.

Conference organised by the UN Environment, GRID (Global Information Database) and University of Geneva in the mids of October 2018 in Geneva confirmed that at the moment people annually excavate more than 50 bilion tons of stone and sand. Five times more than cole. It is predicted that each year excavation of stone and sand will globally increase. In 2030 it should reach up to 60 bilion tons. Asia is the biggest global consumer of sand. The most affected areas are third countries where illegal and non-regulated excavation takes place and causes soil erosion, shortage of underground water and has negative effect on people’s lives.

Mirror is the object of everyday use and enables man to look at himself in the face. I work with mirrors as fragile objects representing human civilisation, which I perceive as easily vulnerable. With the mirror reflection I attempt to reflect on issues related to an excessive excavation of sand and superfluous waste material in the glass sector in general. Principal element of mirrors as well as one of the main building materials is sandstone representing the gift of nature. It is intentionally left in its natural raw form with minimal human intervention. Raw sandstone protects the mirror from breaking and carries not only the mirror, but also glass beads as a human product with its original decorative function. Glass beads decoration makes up the reverse mirror side and points to the side waste. Preciosa produces about 10 tons each year and it does not have any other significant utilisation. Preciosa is not able to recycle this waste material in its day-to-day business.

The mirror shape is deformed and based on a circle symbolising infinity and perfection. The circle is deliberately degraded, with which I want to point out human imperfection and the fact that man often takes more from nature than he gives back. In this university term I decided to work solely with glass beads. I want to explore the borders and possibilities of this material under different temperatures. I realize how energetically demanding this process is. During my production I always attempt to lower the temperature at the lowest possible minimum. Glass beads are smelting at 610 degrees and I try to maintain its original structure. They are then formed into elementary forms of cylinders. I decided to use these formes in order to present new usage of the material in simple curves and forms. The cylinders are made at different hight levels with different diameters.

We could perceive them as solitary objects or as objects for our everyday use.

The installation enables us to oversee the path of a glass bead from the original natural material to a possible alternative work with glass beads as unused waste material and furthermore as a reflection of ourselves in the mirror.

less